Penis Şekil Bozuklukları

Penil Kurvatur

Penil kurvatür ereksiyon halindeki penisin bir yöne doğru deviasyonu olarak tanımlanabilinir. Bazen bir yüzdeki tunika albugenia kompliansında azalmaya bağlı, bazen de bir yüzdeki erektil yapının kısalması sonucu ortaya çıkabilir. Penil kurvatürler konjenital veya edinsel olabilir. Terminolojik olarak ”chordee” kurvatür olarak kullanılabilinir. Edinsel kurvatürler, bir travma sonrası (ki sıklıkla koitus sırasında) oluşan fraktürlere veya Peyronie hastalığına bağlı olabilir. Edinsel kurvatürler de doğmalıklar gibi dorsal, lateral, ventral veya kompleks olabilirler.

Penil kurvatürlü olgularda mutlak cerrahi tedavi endikasyonu, deviasyon nedeniyle koitusun engellenmesidir. Yaygın olarak kullanılan yöntemler Nesbit tekniği, plikasyon tekniği ve nadiren de penil protez implantasyonudur.

Penil kurvatür düzeltilmesinde en çok kabul gören metod Nesbit tekniğidir. 1965’ de tarif edilen teknik orantısız olarak uzamış dorsal tunika albuginea’nın plikasyonunu içermektedir.

Penis Fraktürü

Ereksiyon halindeki penisin ani olarak bükülmesi sonucu tunica albugineanın yırtılmasıyla detümesans ve corpus cavernosumdaki kanın rüptür yerinden drene olması şeklinde tanımlanabilir. Penil fraktür erekte penise künt travma sonucu oluşur. Genellikle penis vajinadan çıkarak pubise veya perineye çarpar. Diğer sebepler; mastürbasyon esnasında bükülme, yatakta üzerinde dönerken ve bilinçsiz nokturnal manüpilasyondur. Fizik muayenede peniste ödem ve ekimoz saptanır.

Penil fraktürün tedavisi tartışmalıdır. Çünkü ilk raporlarda nonoperatif yaklaşım önerilse de yeni literatürler erken cerrahi onarımı desteklemektedir. Nonoperatif yaklaşım eşlik eden üretral yaralanmalı hastalarda tercih edilmektedir. Bu yaklaşım tipik olarak penise baskı uygulama, buz paketleri ve analjeziklerden oluşur

Penil fraktürün cerrahi tamiri, hematomun evakuasyonu, debritman ve yaralanmış tunica albugineanın tamirini kapsar.

Aynı zamanda üretral yaralanma olup olmadığı cerrahi onarım esnasında belirlenmelidir. Üretral yaralanma komplet kesi şeklinde ise bir kateter üzerinde usule uygun bir onarım gerektirir. Parsiyel üretral yaralanma sadece bir üretral kateter yerleştirilme, suprapubik sistostomi yerleştirme veya primer onarım ile tedavi edilebilir. Bu örneklerdeki üretral kateter hasta bir gün sonra taburcu edilirken kalabilir ve 1-2 hafta sonra çekilebilir.

Sonuç olarak penil fraktür karakteristik bulgularıyla sık görülmeyen bir durumdur. Penil fraktür şüphesinde bu yaralanma sonucu ortaya çıkabilecek komplikasyonları minimale indirebilmek için acil diagnostik evalüasyon ve cerrahi onarım gereklidir.